Намаляване на енергийното потребление в "РОДИЗ" ЕООД

ПРОЕКТ: „Намаляване на енергийното потребление в "РОДИЗ" ЕООД“, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-3.001-0876-C01/17.08.2017 г.

 

На 17 Май 2018 г. приключи изпълнението на проект „Намаляване на енергийното потребление в "РОДИЗ" ЕООД“, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-3.001-0876-C01/17.08.2017 г. с бенефициент „РОДИЗ“ ЕООД. Общата стойност на договора е 662  495,60 лв., от които 267 415,54 лв. европейско и 47 190,98 лв. национално съфинансиране.Проектът се финансира по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 

 

Общата цел на проекта е повишаване на устойчивата конкурентоспособност на „РОДИЗ” ЕООД, чрез прилaгане на мерки за енергийна и ресурсна ефективност (инвестиции в нови ДМА) и интегриране на система за енергиен мениджмънт. Така дефинираната цел бе постигната посредством реализирането на следните основни дейности:

  1. Закупуване на ново производствено оборудване – в рамките на дейността бе доставена, монтирана и въведена в експлоатация Фибролазерна машина - 1бр.;
  2. Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт по БДС EN ISO 50001 – в рамките на дейността бе успешно въведена и сертифицирана  система за енергиен мениджмънт по БДС EN ISO 50001.

 

 

Успешното реализиране на проекта доведе до повишаване на устойчивата конкурентоспособност на „РОДИЗ“ ЕООД, чрез подобряване на качеството на изделията, намаляване на себестойността на произвежданата продукция, увеличаване на производствения капацитет, намаляване потреблението на електроенергия и вредните емисии на СО2 в процеса на производство.

 

 

Документи: