Проекти

 

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0404/05.07.2012 г., по Дейност 3 „Доставка и монтаж на ДМА” за „РОДИЗ” ЕООД, се достави и се монтира машината за лазерно рязане на детайли от стомана и цветни метали ECO FIBER 1530. Благодарение на технологичната модернизация в „Родиз“ ЕООД предприятието отговаря на динамично променящите се условия и конкуренцията в бранша, както и на изискванията на европейския пазар като запази и увеличи пазарния си дял.

 


 

Стартира изпълнението на проект BG 161PO003-2.1.13-0404, с наименование  „Технологично обновление в „РОДИЗ” ЕООД ”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-2.1.06 “ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”.

Основната цел при реализацията на проекта е да се постигнат резултати, които ще доведат до устойчиво развитие на предприятието, благоприятна бизнес среда и принципи на добро управление -  основни приоритети на Националната Стратегическа Референтна Рамка и Стратегическите Насоки на Общността.

 


 

 

Образец на обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
По т.I (5) от Заповед № Р – 79/30.03.2011 г.
О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,
„РОДИЗ” ЕООД
със седалище и адрес на управление в общ. Костинброд, с. Голяновци, п.к. 2231, ул. Централна Лъката № 2.
тел.: +359 888 451 847, факс: неприложимо, интернет адрес: rodizeood@gmail.com,
лице за контакт:
Росица Венциславова Ковачева
на длъжност Управител, тел.: +359 888 451 847,
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0404/05.07.2012 г., обявява процедура за определяне на изпълнител -открит избор с обект: „Доставка и монтаж на ДМА” за „РОДИЗ” ЕООД /машина за лазарно рязане на метални детайли/.
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се
получат на адрес: общ. Костинброд, с. Голяновци, п.к. 2231, ул. Централна Лъката 2 всеки
работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч.

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

  1. http://www.opcompetitiveness.bg/ – интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
  2. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
  3. http://www.rodiz.bg – интернет адреса на възложителя


Оферти/Заявления се подават на адрес общ. Костинброд, с. Голяновци, п.к. 2231, ул.
Централна Лъката № 2 до 16:30 ч. на 27.12.2012 г.

Този документ е създаден по проект BG161PO003-2.1.13-0404 с наименование “Технологично обновление в „РОДИЗ“ ЕООД“. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от <родиз> ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

За повече информация: тук

Документи:

    ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
    ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА НА КАНДИДАТА
    ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
    ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
    ОФЕРТА
    ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ
    ПРИЛОЖЕНИЕ 1
    ПРИЛОЖЕНИЕ 2
    ЦЕНОВА ОФЕРТА
    ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ
    ЗАПОВЕД/РЕШЕНИЕ
    ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
    ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
    ЗАПОВЕД/КОМИСИЯ